“လက္ရွိႏုိင္ငံေရးေျခအေန တြန္းပုိ႔မႈအရ သီးသန္႔ေတြ႔ဆုံတာ” ေကအန္ပီပီႏွင့္ေမးျမန္းခ်က္ | DVB