ရွာေဖြပံုစံမျပဘဲ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္အိမ္က ပစၥည္း ၅ မ်ဳိး သိမ္းဆည္းခံရ | DVB