တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲ ေျဖဆိုရန္ ေက်ာင္းသား/သူ ၅၅,၀၀၀ ေက်ာ္ ပ်က္ကြက္ | DVB