အစိုးရႏွင့္  KNPPတပ္ဖြဲ႔ အန္စီေအလက္မွတ္ထိုးေရးကိစၥ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြး | DVB