ဖာပြန္ခ႐ိုင္အတြင္း ပစ္ခတ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကအန္ယူ ဗုိလ္မႉးကလယ္ဒုိႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္ | DVB