ဖာပြန္ခ႐ုိင္တြင္ စစ္တပ္အင္အားတုိးခ်ဲမႈေၾကာင့္ ရြာသားအခ်ဳိ႕ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ (႐ုပ္သံ) | DVB