တြံေတးတူးေျမာင္းေရကို ျပန္သန္႔စင္၍ ဒလၿမဳိ႕နယ္အတြက္ ေသာက္သံုးေရ အခမဲ့ျဖန္႔ေ၀မည္ | DVB