ႏိုင္ငံတကာ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔မႈ ထိေရာက္မႈရွိႏုိင္မလား – အယ္ဒီတာစကားဝုိင္း (႐ုပ္သံ) | DVB