ေလယာဥ္ေပၚ ကိုယ္လံုးတီးခၽြတ္ အျပာ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ခဲ့သည့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားအား ဖမ္းဆီး | DVB