ထိုင္းေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား မတ္လကုန္ ေနာက္ဆံုးထား၍ အလုပ္သမားကတ္လုပ္ရန္ သတိေပး | DVB