အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခ တစ္ရက္ က်ပ္ ၄၈၀၀ ေပးရန္ အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ | DVB