က်ားႏွင့္ဝက္ဝံ ေၾကာက္မက္ဖြယ္တုိက္ပြဲ ဘယ္သူႏုိင္သလဲ (႐ုပ္သံ) | DVB