ေခါက္သိမ္းလို႔ရမည့္ ဖုန္းမ်ား ၅ ႏွစ္အတြင္း ေဈးကြက္တြင္း ေရာက္မည္ (႐ုပ္သံ) | DVB