A d v e r t i s e m e n t With Us

ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေထာင္မည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ

  ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းရမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါ၀င္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္အစိတ္အပိုင္း ၁ ကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ရက္ ဒီေန႔က်င္းပတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း ၁နဲ႔ တႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္မွာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီနဲ႔ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအရံုးတို႔ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းတို႔ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးဖို႔ တင္ျပခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ကန္႔ကြက္သူမရွိဘဲ သေဘာတူ အတည္ျပဳခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္အစိတ္အပုိင္း(၁)ဟာ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေမလ၂၉ရက္က က်င္းပခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံ၊ ဒုတိယအစည္းအေ၀းအၿပီး ထုတ္ျပန္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အခ်က္ ၃၇ခ်က္ပါရွိတဲ့ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္မွာ ႏိုင္ငံေရးက႑မူဝါဒ သေဘာတူညီခ်က္ (၁၂) ခ်က္၊ စီးပြားေရးက႑မူဝါဒသေဘာတူညီခ်က္ (၁၁)ခ်က္၊ လူမႈေရးက႑ မူဝါဒ သေဘာတူညီခ်က္ (၄) ခ်က္နဲ႔ ေျမယာႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္က႑ မူဝါဒ သေဘာတူညီခ်က္(၁၀)ခ်က္ တို႔ ပါ၀င္ပါတယ္။ တခါစာခ်ဳပ္ထဲမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းရမည္၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးအရျဖစ္ေစ၊ လူမ်ိဳးေရး အရျဖစ္ေစ၊ တန္းတူရည္တူအခြင့္အေရး ရွိရမည့္အျပင္၊ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျမႇင့္တင္ခြင့္ရွိရမည္ စတဲ့ အခ်က္ေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း(၁)ကို အစိုးရအစုအဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္၊ လႊတ္ေတာ္အစုအဖြဲ႔ကိုယ္စားလွယ္၊ တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႔ကိုယ္စားလွယ္၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အစုအဖြဲ႔ကိုယ္စားလွယ္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအစုအဖြဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ တို႔က အသိသက္ေသေျခာက္ဦးနဲ႔ အတူ ၂၀၁၇ ေမ၂၉ ရက္မွာ လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့တာပါ။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္အစိတ္အပိုင္း ၁ကို အခုလို အတည္ျပဳလိုက္ႏိုင္တဲ့အတြက္ စာခ်ဳပ္ပါအတိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းရမွာျဖစ္သလို တိုင္းရင္းသားေတြ အေနနဲ႔လည္း တန္းတူရည္တူအခြင့္အေရးေတြ ရရွိၾကေတာ့မယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ အန္စီေအစာခ်ဳပ္မွာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီနဲ႔ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအရံုးတို႔ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးတာကို  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးခဲ့သလို မေန႔ကက်င္းပတဲ့  (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေ၀းကလည္း တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံခဲ့ပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up