ကေလးလုပ္သားျပႆနာေလ်ာ့နည္းေအာင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ခ်မွတ္၍စီစဥ္ေန | DVB