ကမာၻ႔ပထမဆံုး မ်က္ႏွာျပင္အျပည့္ ထိေတြ႔သုံးႏုိင္သည့္ လက္ပ္ေတာ့ပ္ ဟြာေဝး မိတ္ဆက္ | DVB