ကၽြဲႏြားမ်ား တင္ေဆာင္လာသည့္ကား ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပစ္ခတ္ခံရ | DVB