ကာလီယမၼန္မယ္ေတာ္ပြဲ လူကိုအပ္ထိုးၿပီး ကရိန္းျဖင့္ခ်ိတ္ဆြဲသည့္ ပူေဇာ္ပြဲ က်င္းပ | DVB