၂၀၁၈-၁၉ ဘက္ဂ်က္တြင္ ေဆးကုေရယာဥ္ ၂ စီးအတြက္ ထည့္သြင္းေတာင္းခံမည္ | DVB