ဂ်ပန္ယန္း ၁၄ ဒသမ ၉၄၉ ဘီလီယံေခ်းေငြရယူရန္ လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ | DVB