ဂ်ပန္ယန္း ၁၄ ဒသမ ၉၄၉ ဘီလီယံေခ်းေငြရယူရန္ လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပို႔ထားတဲ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၁၄ ဒသမ ၉၄၉ ဘီလီယံေခ်းယူဖို႔ကိစၥ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ အဆိုပါေခ်းယူဖို႔ကိစၥနဲ႔စပ္လ်ဥ္းၿပီး စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက လာေရာက္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အဆုံးအျဖတ္ ရယူရာ ေထာက္ခံမဲမ်ားတ့ဲအတြက္  လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၁၅ ဘီလီယံ ေခ်းယူဖို႔ကိစၥ၊  အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္နဲ႔ အာဆီယံအေျခခံ အေဆာက္အအုံရန္ပုံေငြတို႔ထံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၆ဝ ေခ်းယူရန္ကိစၥနဲ႔ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ထံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၈ဝ ေခ်းယူဖို႔ ကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလည္း သက္ဆိုင္ရာ  ဒုဝန္ႀကီးေတြက ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရး ဒုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေခ်းယူမယ့္ ဂ်ပန္ယန္း ၁၅ ဘီလီယံဟာ အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ပိုမိုျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ၿပီး ဝင္ေငြနည္း ျပည္သူေတြ အိမ္ရာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရရွိေရးကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာသြားပါတယ္။ အလားတူ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၃၆ဝ နဲ႔လုပ္ေဆာင္မယ့္   မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲရွိ လမ္းမႀကီးေတြဟာ  ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးက႑မွာ အေရးပါလွတယ္၊ အေရွ႕-အေနာက္ စီးပြားေရးစႀကၤ ံလမ္းဟာ ဗီယက္နမ္၊ လာအို၊ ထိုင္းနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကတဆင့္ ဧရာဝတီျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕တို႔ကို ဆက္သြယ္သြားလာႏိုင္မယ္၊  ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေတာင္-ေျမာက္ စႀကၤ ံလမ္းဟာ ရန္ကုန္-မႏၲေလးကတဆင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံကိုလည္း ဆက္သြယ္သြားလာႏိုင္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) မွ ေခ်းယူမယ့္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၈ဝ ဟာလည္း မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ စီးပြားေရးစႀကၤ ံလမ္းတေလၽွာက္ရွိ ျမန္မာ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြျဖစ္တဲ့ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ဘားအံနဲ႔ ျမဝတီၿမိဳ႕တို႔ရဲ႕ လူမႈစီးပြားနဲ႔ ၿမိဳ႕ျပအေျခခံအေဆာက္အအုံက႑အား တိုးတက္ျမႇင့္တင္ေစမယ့္ စီမံကိန္းျဖစ္လို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ရန္ဖို႔ ရွင္းလင္းေျပာသြားပါတယ္။ ဓာတ္ပံု-လႊတ္ေတာ္

More News
Up