၁၀ တန္းေအာင္ခ်က္ သုညသာ ရွိသည့္ေက်ာငး္မ်ား ေအာင္ခ်က္ေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေန | DVB