ထုိင္းေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကို ဗီဇာသက္တမ္း ၂ ႏွစ္တိုးေပးမည္ – အလုပ္သမားသံအရာရွိ ဦးမိုးေအာင္ခိုင္ | DVB