ၾကက္၊ ငွက္ တုပ္ေကြးေရာဂါ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး အသိေပးႏိႈးေဆာ္ခ်က္ | DVB