A d v e r t i s e m e n t With Us

ၾကက္၊ ငွက္ တုပ္ေကြးေရာဂါ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး အသိေပးႏိႈးေဆာ္ခ်က္

ၾကက္၊ ငွက္ တုပ္ေကြးေရာဂါ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး အသိေပးႏိႈးေဆာ္ခ်က္တရပ္ကုိ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနက ဒီေန႔ ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။ ၾကက္၊ ငွက္ တုပ္ေကြးေရာဂါဟာ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွာ ရာသီမေရြး ျဖစ္ပြားေနလုိ႔ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံတြင္းရွိ ၾကက္၊ ဘဲ၊ ငံုးၿခံေတြတြင္လည္း ဇီဝလံုၿခံဳမႈ စနစ္တက် ျမႇင့္တင္ဖုိ႔ လိုအပ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ၾကက္၊ ငွက္ တုပ္ေကြးေရာဂါ မျဖစ္ပြားေစေရး လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်က္မ်ား (က) ၾကက္၊ ဘဲႏွင့္ ငံုးေမြးျမဴေရးၿခံမ်ား၏ ဇီဝလံုၿခံဳေရးကို အထူးဂ႐ုျပဳေဆာင္ရြက္ရန္ (ခ) ၾကက္၊ ငံုးေမြးျမဴေရးၿခံမ်ားႏွင့္ ၾကက္၊ ဘဲ အရွင္ေဈးမ်ားတြင္ စနစ္တက် ပိုးသတ္ေဆး ဖ်န္းျခင္း ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ (ဂ) ေမြးျမဴေရးၿခံအတြင္းသို႔ ဝင္ပါက ႏွာေခါင္းစည္း၊ လက္အိတ္ စသည့္ အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ား စနစ္တက် ဝတ္ဆင္ရန္၊ (ဃ) ၾကက္၊ ငွက္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ၿပီးတိုင္း၊ ၾကက္ၿခံမွ ထြက္သည့္အခါတိုင္း ဆပ္ျပာျဖင့္ လက္ေဆးျခင္းႏွင့္ တကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္၊ (င) အသား၊ ဥတုိ႔ကို ေသခ်ာစြာ ခ်က္ျပဳတ္ၿပီးမွ စားသံုးရန္၊ (စ) ၾကက္၊ ငွက္မ်ား ပံုမွန္မဟုတ္ဘဲ ႐ုတ္တရက္ ေသဆံုးပါက နီးစပ္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖဲြ႔ထံသို႔ ခ်က္ခ်င္း သတင္းပိ႔ုရန္၊ (ဆ) ေရာဂါႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ေရာဂါစူးစမ္းရွာေဖြျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up