ဖက္ဒရယ္ခရီး နီးၿပီလား - အယ္ဒီတာစကားဝိုင္း (႐ုပ္သံ) - DVB