ေရးၿမိဳ႕နယ္၌ထားရွိရန္ ပဋိကတ္သံုးပံု မြန္ဘာသာစက်င္ေက်ာက္စာ အခ်ပ္ေရ ၁၅၀၀ ထုလုပ္ေန | DVB