ယူကရိန္းတြင္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ႐ုရွားဘဏ္ ၂ ခု၏ ျပတင္းေပါက္မ်ားကို ႐ိုက္ခြဲ | DVB