ေဆးေျခာက္တရားဝင္ခြင့္ျပဳေရး လႈပ္ရွားမႈအေၾကာင္း-ေမးျမန္းခ်က္ | DVB