အခမဲ့႐ုပ္သံလုိင္း ထုတ္လႊင့္ခြင့္ရသည့္ကုမၸဏီမ်ား သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိး | DVB