သူ႔ေၾကာင့္ ကစားသမားဘဝအဆုံးသတ္ခဲ့ရသည့္ ေမဆင္အတြက္ စိတ္မေကာင္းဟု ကာေဟးလ္ ေျပာ | DVB