ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္္မွာ မတ္ပဲက ပိႆာ ၆၀ ဝင္ တအိတ္ကို ၅၄,၆၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး မေန႔ကထက္ ၁ အိတ္ကို ၈၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ မႏၲလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ မတ္ပဲအသစ္ ၁ အိတ္ကို ၄၈,၀၀၀ ကေန ၅၃,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၁,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလး ကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၁,၆၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္္။ ပဲစင္းငံုနီ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ပဲစင္းငံုနီက ၁ အိတ္ကို ၄၅,၃၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၈၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ပဲစင္းငံုနီအသစ္ ၁ အိတ္ကို ၄၄,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၄၅,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၃,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလးကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၃၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ကုလားပဲ v2 မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာ ကုလားပဲ v2 အသစ္က ၅၉.၂၅ ပိႆာဝင္ ၁ အိတ္ကို ၉၀,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၉၂၀,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၈၁,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၈၄,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ မႏၲေလးနဲ႔ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၈,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ပဲလြန္းျပာ မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာ ပဲလြန္းျပာက ၅၄.၂၅ ပိႆာဝင္္ ၁ အိတ္ကို ၆၅,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၇၃,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၇၂,၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး မႏၲေလးနဲ႔ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၁,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ပဲပုတ္ ျမင္းျခံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲပုတ္က ၅၃.၂၅ ပိႆာဝင္ ၁ အိတ္ကို ၆၇,၉၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၆၉,၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ျမင္းျခံနဲ႔ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္ ၁ အိတ္ကို ၁,၁၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ စီပီေျပာင္း ျမင္းျခံကုန္စည္ဒိုင္မွာ စီပီေျပာင္း ၁ တင္းကို ၉,၉၀၀ က်ပ္ကေန ေငက်ပ္ ၁၀,၄၅၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ တင္းကို ၁၀,၅၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ တင္းကို ၁၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ျမင္းျခံနဲ႔ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္ ၁ တင္းကို ၅၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း - AMIA

//
More News
Up