အက်င့္ပ်က္မႈစြဲခ်က္ျဖင့္ ဂြါတီမာလာ သမၼတေဟာင္းအား ဖမ္းဆီး | DVB