ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္၌ ေကာ္ဖီစိုက္ခင္း ေရေျမာက္အျမား သံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား အခက္ေတြ႔ | DVB