လူေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပံုေဖာ္၍ ဂင္းနစ္ကမာၻ႔စံခ်ိန္တင္ | DVB