အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေက်ာ႐ုိးမႀကီးတြင္းမွ အာ႐ုံေၾကာအရည္ ခုိးထုတ္သည့္ ေမွာင္ခိုဂိုဏ္းကို ဖမ္းဆီး | DVB