ညစ္ညမ္းအက က၍ ဖမ္းဆီးထားသည့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကုိ ကေမာၻဒီးယား ႏွင္ထုတ္ | DVB