ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ားအေပၚ သစၥာမမဲ့၊ ကိုယ္လြတ္မ႐ုန္းဟု မြန္ျပည္သစ္ေခါင္းေဆာင္ ကတိျပဳ | DVB