ကိုင္႐ုိၿမဳိ႕ရွိ ျမန္မာသံ႐ံုး လံုျခံဳေရးအသံုးစရိတ္တိုးရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေငြေတာင္းခံ | DVB