လက္နက္ကိုင္ လမ္းစဥ္အေပၚ သံေယာဇဥ္ အစြဲအလမ္း ျဖတ္ေတာက္ရန္ ကာခ်ဳပ္ေျပာ | DVB