မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအ႐ံုးတို႔ အန္စီေအလက္မွတ္ထိုး | DVB