ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ မီးေလာင္၊ ေနအိမ္ ၂ လံုး ဆံုး႐ႈံး | DVB