တြန္ဂါကၽြန္းႏုိင္ငံတြင္ မုန္တုိင္းတုိက္ခတ္မႈေၾကာင့္ အေဆာက္အဦမ်ား ပ်က္စီး | DVB