ဂန္႔ေဂါနယ္က ေယာဓေလ့လွည္းယာဥ္ေၾကာ့ၿပိဳင္ပဲြ (႐ုပ္သံ) | DVB