ဘန္ေကာက္ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္မ်ားတြင္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္အင္တာနက္ အသံုးျပဳႏုိင္ေတာ့မည္ | DVB