ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ထပ္ဆင္ႏွင့္ ယင္လပ္တို႔ ဂ်ပန္တြင္ရွိေနဟု ေျပာ | DVB