ရႊံ႕ေရထဲ မ်က္ႏွာအပ္ ဒုိင္ဗင္ထုိးလုိက္သည့္ ခ်စ္စဖြယ္ဆင္ႀကီး (ဓာတ္ပုံ) | DVB