ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံသား ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံေပါင္းစည္းေရးအလံကို မီး႐ႈိ႕ဆႏၵျပ | DVB