တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အထိမ္းအမွတ္ ျမင္းစီးေၾကး႐ုပ္ ဖြင့္လွစ္ (ဓာတ္ပုံ) | DVB