ပတၱယားတြင္ အရက္ဆုိင္တြင္း ရန္ျဖစ္ၿပီး ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသား ၁ ဦး ေသဆုံး | DVB