သိမ္းဆည္းေျမဧက ၆၀၀၀ ေက်ာ္ ျပန္ရေရး စာတင္ထားေပမယ့္ မထူးျခား၍ ေတာင္သူမ်ား စုိးရိမ္ | DVB