၂ လအတြင္း အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကို တိုင္စာ ၁၀၀၀ ခန္႔ ေရာက္ရွိ | DVB